Biovetenskapliga läkemedelsprogrammet
Block III: Integrativ biomedicin med farmakologisk inriktning

Delkurs 4
Digestion och endokrinologi

TENTAMEN HT 2001


Tisdag 6 november 2001, kl 8.00-13.00

Viktoriagatan 30

Tentamen består av 3 delar:
A. Morfologi 24 p (12 frågor)
B. Fysiologi/patofysiologi 28 p (14 frågor)
C. Farmakologi 32 p (16 frågor)
Observera att lärarnamnen högst upp på varje sida beskriver vem som rättar sidan

Varje del har enbart 2-p-frågor.
Total maxpoäng: 84 p
Preliminärt krävs 65%, dvs 54 p för godkänd tentamen och 85%, dvs 71 p för VGK.

OBS! SKRIV NAMN OCH FÖDELSENUMMER HÖGST UPP PÅ VARJE SIDA

LYCKA TILL!!!
//Jan OscarssonA. Morfologi/Mikael Nilsson

1. Vad är mesenteriet? Vilka konsekvenser får mesenterieruptur (slitskada) som kan inträffa vid trauma mot buken? (2 p)

2. Hur bildas de minsta gallgångarna (canaliculi)? Vad kallas den största gallgången? (2 p)

3. Beskriv kortfattat tunntarmsmukosans cellulära uppbyggnad. (2p)

4. Vilka är n. vagus´ målorgan i buken? (2 p)

5. Beskriv kärlsystemet genom vilket faktorer från hjärnan styr frisättningen av gonadotropiner. (2 p)

6. Vad är den anatomiska orsaken till att patienter med akromegali kan drabbas av synrubbning? (2 p)

7. Vilken principiell verkningsmekanism har T3 på receptornivå? Nämn två viktiga biologiska effekter (ej "symtom") av T3. (2 p)

8. Ställ diagnos på patienter som presenterar följande symtomkonstellationer: (2 p)

a) måttlig struma, svettningar, hjärtklappning, exoftalmus

b) stor struma, stor tunga, kortvuxenhet, mental retardation

c) frusen, hes, amenorré, tidigare känd diabetes mellitus typ I

Vilket av dessa tillstånd kan bero på jodbrist?

A. Morfologi/Henrik Fagman

9. Beskriv kort vad som händer med ductus mesonephricus (Wolffska gången) och ductus paramesonephricus (Müllerska gången) i manliga respektive kvinnliga foster. Vilka finala strukturer ger de upphov till? (2 p)

10. Vilka celler formerar blod-testis-barriären och varför finns den? (2 p)

11 a) Vid ovulationen frisätts inte endast oocyten. Vilka celler följer med den? (1 p)

b) Vad är corpus luteum och vad bildas den av? (1 p)

12. Vilka 3 faser indelas menstruationscykeln i? Beskriv vilka strukturella förändringar som sker i stratum basale och stratum functionale under varje fas. (2 p)


B. Fysiologi/patofysiologi/Theresa Powell

1. Beskriv digestionen och absorptionen av kolhydrater: inkludera i din redogörelse de enzymer som frisätts i munhålan, magsäcken och tunntarmen samt de cellulära mekanismerna för kolhydrat absorptionen. Förklara också varför glukos adderas till de vätskor man använder vid behandling av diarré. (2 p)

2. Sekretin och gastrin är två hormoner som är viktiga i regleringen av mag-tarm kanalens funktioner. Redogör för var dessa hormoner frisätts, vilka faktorer som stimulerar dess frisättning, hormonernas fysiologiska funktioner samt den "negativa feedback" som hämmar frisättningen. (2 p)

3. Syrasekretionen i magsäcken har två huvudfuntioner. Vilka? Vilka faktorer stimulerar HC1 secretion från parietalcellerna? Hur skyddas magsäckens epitelceller från att skadas när pH=2? Varför utvecklar vissa personer ulcus men inte andra? (2 p)

B. Fysiologi/patofysiologi/Staffan Edén

4. Hur styrs insöndringen av Prolaktin respektive TSH från hypofysen? (2 p)

5. Redogör för bildningen av aktivt vitamin D3. Vilka fysiologiska effekter har aktivt vitamin D3? (2 p)

6. Redogör för samspelet mellan immunförsvar och binjurebarken (glukokortikoider). Hur påverkar dessa olika system varandra? (2 p)

B. Fysiologi/patofysiologi/Marie Lindberg

7 a) Vad är det som orsakar akromegali? (1 p)

b) Vad är det för skillnad mellan akromegali och gigantism (längdmässigt) och varför? (1 p)

8. Under follikelutveckling sker både proliferation och differentiering. Den ovulerade follikeln erhåller/utvecklar en egenskap som är förutsättningen för att den och inte alla folliklar skall kunna ge ifrån sig en oocyt. Vad eller vilken egenskap är detta? (2 p)

9. Förberedelsen för laktation sker under graviditeten, men mjölk produceras inte förrän efter förlossningen. Beskriv orsaken till detta. (2 p)

10. Manliga och kvinnliga könsceller skiljer sig på avgörande punkter vad gäller deras mitos och meios. Vad är skillnaderna? (2 p)

B. Fysiologi/patofysiologi/Jan Oscarsson

11. Vilka faktorer under barndomen/ungdomen, under vuxenperioden resp. under ålderdomen spelar roll för risken för osteoporosutveckling? (2 p)

12. Beskriv förutsättningarna och mekanismerna för bakom glukos i urinen (glukosuri) vid diabetes mellitus. Vad får det för konsekvenser? (2 p)

13. Hur ställer man diagnosen diabetes mellitus? (2 p)

14. Beskriv lipoproteinrubbningen vid metabola syndromet (insulinresistens-syndromet). Vad är den främsta orsaken, tror man, till att denna störning i lipoproteinmetabolismen leder till ökad dödlighet i hjärt-kärlsjukdom? (2 p)


C. Farmakologi/Gunnar Tobin

1. Protonpumpshämmare: Förklara

a) Varför hämmarna initialt måste skyddas mot att joniseras i magsäcken? (1 p)

b) Varför deras halveringstid är tämligen ointressant ur terapeutisk synvinkel? (1 p)

2. Vid ulcus-behandling kan prostaglandinanaloger tänkas utöva gynnsam effekt via två olika mekanismer. Vilka? (2 p)

3. Läkemedel och tarmmotilitet: Ange två läkemedelskategorier som ger minskad motilitet, samt beskriv verkningsmekanismen bakom farmakodynamiken. (2 p)

4. Antiemetisk farmakoterapi: Ange vilka läkemedelskategorier som kan komma till användning, samt beskriv hur läkemedel förhindrar uppkomsten av, alternativt eliminerar illamåendet. (2 p)

C. Farmakologi/Hans Nissbrandt

5. Ange vilken hormonsubstitutionsbehandling som är lämpligast att ge vid hypotyreos och ange skälet därtill. (2 p)

6. Senaste åren har tillkommit två modifierade former av snabbverkande insulin. (2 p)

a) Vad heter dessa insuliner?

b) Hur skiljer det sig från ordinärt snabbverkande insulin vad gäller kemi och farmakokinetik?

7. Beskriv kortfattat den primära verkningsmekanism för antidiabetika ur gruppen sulfonamider (sulfonureider). (2 p)

C. Farmakologi/Anna Molander

8. När kan det vara lämpligt att medicinera med Prednisolon och varför? (2 p)

9. En patient med reumatoid artrit skall behandlas med glukokortikoider, vad bör du tänka på då behandlingen sätts ut? Varför? (2 p)

C. Farmakologi/Elias Eriksson

10. Syftet med tillförsel av kvinnligt könshormon till menopausala kvinnor (HRT) är dels att lindra pågående symptom och dels att förebygga framtida ohälsa. Ange två akuta symptom man på detta sätt kan lindra, och två tillstånd man anser sig kunna förebygga på sikt. (2 p)

11. Premenstruellt syndrom (PMS) (premenstruell dysfori) kan i princip lindras dels med medel som har en hormonell angreppspunkt, dels med medel som påverkar hjärnans nervtransmission. Redogör för:

a) hur man kan lindra PMS genom medel med hormonell angreppspunkt (1 p)

b) vilken grupp av centralt verkande farmaka som är effektiva i detta sammanhang (1 p)

12. Ange fyra indikationer för medel som kan motverka inflytandet av androgent hormon. (2 p)

13. Vid behandling av kvinnor i menopaus med HRT tillför man inte enbart estrogen utan även gestagent hormon. Varför måste man tillföra gestagent hormon? Ange två nackdelar med att ge gestagent hormon. (2 p)

C. Farmakologi/Christer Nilsson

14. En klass av syntetiska analoger till hypothalamiska "releasing hormones" har generiska namn som slutar på "-relin". Dylika definitionsmässigt "frisättande" faktorer kan emellertid i praktiken användas i både "aktiverande" och "inhiberande" syfte med avseende på hypofysär "målfaktor" (gonadotropin): Exv ges GnRH-analogen gonadorelin (Lutrelef®) i stimulerande syfte vid infertilitet, medan GnRH-analogen nafarelin (Synarela®) administreras i hämmande syfte vid behandling av endometrios. Förklara kortfattat hur detta är möjligt. Hur administreras de aktuella preparaten i ovanstående fall (inga doser e d!)? (2 p)

15. I ovanstående fråga nämndes farmakologisk behandling av infertilitet med hypothalamiskt relin-preparat. Det finns dessutom ytterligare två farmaka(-grupper) vid indikationen infertilitet. Vilka är dessa? (Den ena "gruppen" omfattar bara ett preparat). Berätta kortfattat vad man anser om verkningsmekanism/en/er/na. (2 p)

16. Hyperlipidemi:
En av de farmakagrupper som officiellt rekommenderas av Läkemedelsverkets expertgrupp för behandling av hyperlipidemier omfattar i själva verket preparat som icke är registrerade som läkemedel i Sverige. Dessa finns alltså tillgängliga som fria handelspreparat. Vilken preparatgrupp åsyftas? Vid vilken typ av blodfettrubbning anses dessa särskilt indicerad? Vad tror man om verkningsmekanismen? (2 p)